Medzinárodný učiteľský preukaz, ktorý Vám prináša množstvo výhod

HOME PREUKAZ ITIC O preukaze ITIC

Podmienky súťaže - Letná súťaž 2017

 

Štastní výhercovia:

POUKÁŽKY: 

Lenka Mullerová, Rovinka

Andrea Halásová, Rožňava

Zuzana Krahúneková, Dolná Ždaňa

Dominika Tóthová, Svätý Jur

Margita Čížiková, Bratislava

Oľga Pappová, Šaľa

Janka Milanová, Sučany

Barbora Drinková, Studienka

Lucia Pániková, Trnava

Alexandra Kovalčíková, Kopanice

 

KNIHY

Ivana Brozmanová, Benice - Jojo Moyesová – Čo bolo potom

Peter Juráš, Ružomberok - Michael Connelly – Krutá rozlúčka

Jan  Pavlovkin, Banská Bystrica - Federico Axat- Posledná možnosť úniku

Julie Džambazovič, Piešťany - Zber kostí  Samantha  Shannonova

PaedDr. Miriam Szántóová, Želiezovce - Monika Woodová – Jeden z milióna

Daniela Szabová, Dolný Kubín - Nina Willner – 40 jesení

Zuzana Krippelová, Trstín  - Karl Ove knausgard – Moj boj 2 

 

1 x voľný vstup:

Katarína Pokorná, Nové Zámky

 

 

Podmienky súťaže: Letná súťaž s ITICom

 

Vyhlasovateľ súťaže:

CKM združenie pre študentov, mládež a učiteľov, so sídlom Vysoká 32, Bratislava, registrácia MV SR: VVS/1-900/90-11747 (ďalej len „CKM SYTS“)

 

Výhra, termín súťaže

 

Súťaže o 10 ks poukážok  na zľavu pri nákupe nad 14 eur v Cropp, House a Reserved, 7 ks knižiek od Panta Rhei, 1 x voľný vstup na kúpalisko Strand v Nových Zámkoch (platí do konca letnej sezóny) 

sa môže zúčastniť každý držiteľ platného preukazu ITIC, ktorý splní súťažné podmienky.

 

Termín súťaže: od 25.8.2017 do 30.8.2017 vrátane.

 

Súťažiaci, miesto súťaže, účasť na súťaži

 

Súťaže sa môže zúčastniť každý držiteľ platného preukazu ITIC iba 1x v období od 25.8.2017 do 30.8.2017.


Do súťaže sa súťažiaci zapojí odpovedaním na uvedené otázky prostredníctvom formulára alebo komentára na Facebook stránke ITIC – Medzinárodný preukaz učiteľa.

 

Žrebovanie, oznámenie výsledkov

Databáza súťažiacich bude pozostávať zo všetkých platných držiteľov preukazov ITIC, ktorí odpovedali na súťažné otázky a zúčastnili sa súťaže len raz.

Súťaž končí  30.8.2017 a náhodným žrebovaním 31.8.2017 určí výhercov. Žrebovanie bude vykonávať zástupca združenia CKM SYTS.

Výhercovia budú uverejnení na webovej stránke www.itic.sk, na Facebook stránke ITIC – Medzinárodný preukaz učiteľa a informovaní prostredníctvom správy na Facebooku, telefonicky alebo emailom na adresu, ktorú zadali pri vstupe do súťaže.

 

V prípade vzniku sporu o platnosti žrebovania alebo o nároku na výhru je rozhodujúce rozhodnutie vyhlasovateľa súťaže.

 

V prípade, že výherca nereaguje na výzvu organizátora na potvrdenie doručovacej adresy pre výhru v lehote 1 dňa od zverejnenia výhercov súťaže, výherca stráca na výhru nárok. V takomto prípade bude určený ďalší výherca. Výhry nie je možné vyplatiť v hotovosti ani vymeniť za iné výhry. Výhry v zmysle ustanovenia § 845 Občianskeho zákonníka (zákon č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov) nemožno vymáhať súdnou cestou.

 

Zodpovednosť vyhlasovateľa súťaže

Vyhlasovateľ súťaže nezodpovedá za akékoľvek prípadné škody, ktoré výhercovi vzniknú v súvislosti s účasťou v súťaži či v súvislosti s použitím výhry. Výherca nie je oprávnený požadovať od organizátora súťaže žiadne dodatočné nároky nad rámec poskytnutej výhry.

Vyhlasovateľ súťaže si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť pravidlá súťaže vrátane doby ich platnosti, súťaž predčasne ukončiť alebo úplne zrušiť, či predĺžiť bez udania dôvodu.

 

Súťažné podmienky a ich zmena

Vyhlasovateľ súťaže nenesie zodpovednosť za akékoľvek technické či transakčné problémy v súvislosti s účasťou v súťaži. Tieto súťažné pravidlá sú súťažiacim k dispozícií na webovej stránke www.itic.sk. Účasťou v tejto súťaži vyjadruje každý súťažiaci súhlas s podmienkami súťaže. V prípade existencie rozporu niektorých ustanovení týchto podmienok súťaže s akýmikoľvek inými materiálmi (propagačné, reklamné materiály) vo všetkých prípadoch platí, že prednosť majú tieto podmienky súťaže. Vyhlasovateľ súťaže nezodpovedá za prípadné rozpory niektorých ustanovení týchto podmienok súťaže s akýmikoľvek inými materiálmi.

 

Daň z príjmu

Daň z príjmu, ktorej podlieha nadobudnutie výhry podľa platných právnych predpisov Slovenskej republiky, ako aj všetky ostatné poplatkové povinnosti ako napríklad zdravotné poistenie, ktoré sa môžu prípadne vzťahovať na nadobudnutie výhry výhercom, budú hradené Výhercom v celej zákonom stanovenej výške. Organizátor nebude zodpovedať za dane vyplývajúce z výhry podľa príslušného zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov.

 

Súhlas so spracovaním osobných údajov

Účasťou v súťaži prejavuje každý súťažiaci svoj súhlas s tým, že organizátor súťaže je oprávnený zhromažďovať, uchovávať a spracúvať jeho osobné údaje, t.j. meno, priezvisko a adresa, na marketingové účely kedykoľvek v budúcnosti, pričom k osobným údajom môžu byť priradené aj ďalšie údaje získané zákonným spôsobom. Súťažiaci poskytuje týmto pre prípad získania výhry aj súhlas s využitím osobných údajov (meno, priezvisko, adresa) na ich prezentáciu a spracovanie v propagačných materiáloch organizátora súťaže, v oznamovacích prostriedkoch a na internete, a to výlučne na marketingové účely.

Poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné, súhlas s ich spracovaním a prechovávaním pre účely realizácie súťaže je súčasťou podmienok účasti v súťaži. Súťažiaci si je vedomý svojich práv v zmysle ustanovenia § 28 zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.


 

Akcie

Klikni sem

Zľavy

Klikni sem

Istotka

banner-itic-istotka

Školský portál

Klikni sem

SACR

Oficiálny turistický portál Slovenska

Login
Vstúpte do CKM SYTS Online
Ziskajte heslo TU
Čo je CKM SYTS Online?
 
Reklamný prúžok
Facebook