Medzinárodný učiteľský preukaz, ktorý Vám prináša množstvo výhod

HOME PREUKAZ ITIC O preukaze ITIC

Súťaž pre školy

Súťažné podmienky - Súťaž pre školy s preukazmi ITIC

 

Vyhlasovateľ súťaže

CKM združenie pre študentov, mládež a učiteľov, so sídlom Vysoká 32, Bratislava, registrácia MV SR: VVS/1-900/90-11747 (ďalej len „CKM SYTS“)

 

Výhra, termín súťaže a poskytovateľ výhry

Súťaže o vecné ceny sa môže zúčastniť každá škola, ktorá objedná a uhradí poplatky spojené s preukazmi ITIC spôsobom, ktorý si zvolí, minimálne pre 60% učiteľov alebo do termínu skončenia súťaže objedná taký počet preukazov, ktorý bude zodpovedať 60% celkového počtu učiteľov na danej škole.

 

Vecné ceny predstavujú: 3 x laserová tlačiareň, 3 x digitálny fotoaparát, 2 x laminátor, 5 x kancelársky tovar, 10 x poukážka na nákup kníh

 

Termín súťaže: od 19.04.2018 do 30.06.2018 vrátane.

 

Poskytovateľom výhier je: CKM združenie pre študentov, mládež a učiteľov

 

 

Súťažiaci, miesto súťaže, účasť na súťaži

Do súťaže sa škola zapojí objednaním a  uhradením poplatkov spojených s preukazmi ITIC pre svojich učiteľov prostredníctvom formulára. Vyžrebovaný výherca sa po oznámení výhry musí  preukázať splnenými podmienkami  súťaže. 

 

Žrebovanie, oznámenie výsledkov, odovzdanie výhry

Výhercovia  jednotlivých cien spomedzi zapojených, ktorí splnili podmienky účasti súťaže, budú vyžrebovaní náhodným výberom 01.07.2018. Žrebovanie bude vykonávať zástupca CKM - manažér pre preukazy ITIC. Výhercovia budú uverejnení na tejto internetovej stránke www.itic.sk, e-mailom na adresu, ktorú zadali pri vstupe do súťaže. Určenie víťazov je definitívne, konečné, absolútne záväzné a nemožno ho spochybniť, alebo sa proti nemu odvolať. V prípade vzniku sporu o platnosti žrebovania alebo o nároku na výhru je rozhodujúce rozhodnutie vyhlasovateľa a súťaže.

Výhry budú odovzdané najneskôr v termíne 15.07.2018 a budú zasielané prostredníctvom Slovenskej pošty.

V prípade, že výherca nereaguje na výzvu organizátora na potvrdenie doručovacej adresy pre výhru v lehote 1 týždňa od zverejnenia výhercov súťaže, výherca stráca na výhru nárok. V takomto prípade bude určený ďalší výherca. Výhry nie je možné vyplatiť v hotovosti ani vymeniť za iné výhry. Výhry v zmysle ustanovenia § 845 Občianskeho zákonníka (zákon č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov) nemožno vymáhať súdnou cestou.

 

Zodpovednosť vyhlasovateľa súťaže

Vyhlasovateľ súťaže nezodpovedá za akékoľvek prípadné škody, ktoré výhercovi vzniknú v súvislosti s účasťou v súťaži či v súvislosti s použitím výhry. Výherca nie je oprávnený požadovať od organizátora súťaže žiadne dodatočné nároky nad rámec poskytnutej výhry.

Vyhlasovateľ súťaže si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť pravidlá súťaže vrátane doby ich platnosti, súťaž predčasne ukončiť alebo úplne zrušiť, či predĺžiť bez udania dôvodu.

 

Súťažné podmienky a ich zmena

Vyhlasovateľ súťaže nenesie zodpovednosť za akékoľvek technické či transakčné problémy v súvislosti s účasťou v súťaži. Tieto súťažné pravidlá sú súťažiacim k dispozícií na webovej stránke www.itic.sk. Účasťou v tejto súťaži vyjadruje každý súťažiaci súhlas s podmienkami súťaže. V prípade existencie rozporu niektorých ustanovení týchto podmienok súťaže s akýmikoľvek inými materiálmi (propagačné, reklamné materiály) vo všetkých prípadoch platí, že prednosť majú tieto podmienky súťaže. Vyhlasovateľ súťaže nezodpovedá za prípadné rozpory niektorých ustanovení týchto podmienok súťaže s akýmikoľvek inými materiálmi.

 

Daň z príjmu

Daň z príjmu, ktorej podlieha nadobudnutie výhry podľa platných právnych predpisov Slovenskej republiky, ako aj všetky ostatné poplatkové povinnosti ako napríklad zdravotné poistenie, ktoré sa môžu prípadne vzťahovať na nadobudnutie výhry výhercom, budú hradené Výhercom v celej zákonom stanovenej výške. Organizátor nebude zodpovedať za dane vyplývajúce z výhry podľa príslušného zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov.

 

Súhlas so spracovaním osobných údajov

Účasťou v súťaži prejavuje každý súťažiaci svoj súhlas s tým, že organizátor súťaže je oprávnený zhromažďovať, uchovávať a spracúvať jeho osobné údaje, t.j. meno, priezvisko a adresa, na marketingové účely kedykoľvek v budúcnosti, pričom k osobným údajom môžu byť priradené aj ďalšie údaje získané zákonným spôsobom. Súťažiaci poskytuje týmto pre prípad získania výhry aj súhlas s využitím osobných údajov (meno, priezvisko, adresa) na ich prezentáciu a spracovanie v propagačných materiáloch organizátora súťaže, v oznamovacích prostriedkoch a na internete, a to výlučne na marketingové účely.

Poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné, súhlas s ich spracovaním a prechovávaním pre účely realizácie súťaže je súčasťou podmienok účasti v súťaži. Súťažiaci si je vedomý svojich práv v zmysle ustanovenia § 28 zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.