Medzinárodný učiteľský preukaz, ktorý Vám prináša množstvo výhod

HOME PREUKAZ ITIC O preukaze ITIC

Súťažné podmienky - Vianočná ITIC súťaž


 


Vyhlasovateľ súťaže

CKM združenie pre študentov, mládež a učiteľov, so sídlom Vysoká 32, Bratislava, registrácia MV SR: VVS/1-900/90-11747 (ďalej len „CKM SYTS“)

 

Výhra, termín súťaže a poskytovateľ výhry

Súťaže o 1 x kniha Tu som (Panta Rhei), 1 x spoločenská hra Ako bolo kedysi (Panta Rhei), 1 x sada diamantových farieb (PR Creative), 1 x parfém Ariana Grande (Fann Parfumerie), 3 x balíček Terno  sa môže zúčastniť každý držiteľ platného preukazu ITIC, ktorý splní súťažné podmienky.

 

Termín súťaže: od 18.12.2018 do 22.12.2018 vrátane.

 

Poskytovateľ výhry: Panta Rhei, PR Creative, Fann parfumérie, Terno.

 

Súťažiaci, miesto súťaže, účasť na súťaži

Do súťaže sa súťažiaci zapojí odpovedaním na uvedené otázky prostredníctvom formulára alebo komentára na Facebook stránke ITIC – Medzinárodný preukaz učiteľa pod súťažným príspevkom. Vyžrebovaný výherca sa po oznámení výhry musí dodatočne preukázať platným preukazom ITIC zaslaním čísla preukazu v odpovedi na oznámenie o výhre a potvrdenie doručovacej adresy.

 

Žrebovanie, oznámenie výsledkov, odovzdanie výhry

Výhercovia  jednotlivých cien spomedzi zapojených, ktorí splnili podmienky účasti súťaže, budú vyžrebovaní náhodným výberom 23.12.2018. Žrebovanie bude vykonávať zástupca CKM - manažér pre preukazy ITIC. Výherca bude uverejnený na tejto internetovej stránke www.itic.sk, na Facebook stránke ITIC – Medzinárodný preukaz učiteľa, informovaní prostredníctvom správy na Facebooku alebo e-mailom na adresu, ktorú zadali pri vstupe do súťaže. Určenie víťazov je definitívne, konečné, absolútne záväzné a nemožno ho spochybniť, alebo sa proti nemu odvolať. V prípade vzniku sporu o platnosti žrebovania alebo o nároku na výhru je rozhodujúce rozhodnutie vyhlasovateľa a súťaže.

Výhry budú odovzdané najneskôr v termíne 20.01.2019 a budú zasielané prostredníctvom Slovenskej pošty.

V prípade, že výherca nereaguje na výzvu organizátora na potvrdenie doručovacej adresy pre výhru v lehote 1 týždňa od zverejnenia výhercov súťaže, výherca stráca na výhru nárok. V takomto prípade bude určený ďalší výherca. Výhry nie je možné vyplatiť v hotovosti ani vymeniť za iné výhry. Výhry v zmysle ustanovenia § 845 Občianskeho zákonníka (zákon č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov) nemožno vymáhať súdnou cestou.

 

Zodpovednosť vyhlasovateľa súťaže

Vyhlasovateľ súťaže nezodpovedá za akékoľvek prípadné škody, ktoré výhercovi vzniknú v súvislosti s účasťou v súťaži či v súvislosti s použitím výhry. Výherca nie je oprávnený požadovať od organizátora súťaže žiadne dodatočné nároky nad rámec poskytnutej výhry.

Vyhlasovateľ súťaže si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť pravidlá súťaže vrátane doby ich platnosti, súťaž predčasne ukončiť alebo úplne zrušiť, či predĺžiť bez udania dôvodu.

 

Súťažné podmienky a ich zmena

Vyhlasovateľ súťaže nenesie zodpovednosť za akékoľvek technické či transakčné problémy v súvislosti s účasťou v súťaži. Tieto súťažné pravidlá sú súťažiacim k dispozícií na webovej stránke www.itic.sk. Účasťou v tejto súťaži vyjadruje každý súťažiaci súhlas s podmienkami súťaže. V prípade existencie rozporu niektorých ustanovení týchto podmienok súťaže s akýmikoľvek inými materiálmi (propagačné, reklamné materiály) vo všetkých prípadoch platí, že prednosť majú tieto podmienky súťaže. Vyhlasovateľ súťaže nezodpovedá za prípadné rozpory niektorých ustanovení týchto podmienok súťaže s akýmikoľvek inými materiálmi.

 

Daň z príjmu

Daň z príjmu, ktorej podlieha nadobudnutie výhry podľa platných právnych predpisov Slovenskej republiky, ako aj všetky ostatné poplatkové povinnosti ako napríklad zdravotné poistenie, ktoré sa môžu prípadne vzťahovať na nadobudnutie výhry výhercom, budú hradené Výhercom v celej zákonom stanovenej výške. Organizátor nebude zodpovedať za dane vyplývajúce z výhry podľa príslušného zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov.

 

Iné

Vzhľadom k tomu, že súťaže sa môžu zúčastniť len držitelia platných členských preukazov CKM SYTS, ktorých osobné údaje sú evidované v databáze členov združenia na základe ich súhlasu s členstvom v CKM SYTS, majú účastníci súťaže možnosť aktualizovať svoje osobné údaje v databáze členov združenia (ako sú napr. e mailová adresa, telefónne číslo, poštová adresa, atď...) tým, že ich uvedú v rámci svojej účasti v súťaži. CKM SYTS následne zabezpečí aktualizáciu osobných údajov v databáze členov združenia.